Навоен воздушен вентил со една кугла

Вентилот е дизајниран за празнење на воздух од цевководната мрежа. Вентилот работи автоматски според принципот на кревање на сферата и разликата во притисокот во цевководот и атмосферата. Таа е инсталирана на највисоките места за кршење на гасоводот.